Omavalvonta

Elintarvikealan omavalvonta perustuu lainsäädäntöön ja koskee kaikkia elintarvikkeita käsitteleviä toiminnanharjoittajia. Elintarvikkeiden käsittelyä ovat mm. valmistus, pakkaus, varastointi, kuljetus, myynti ja maahantuonti.

Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuuden. Omavalvonnassa yrittäjä tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät  elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta.

Omavalvontaa on mm. 

  • laitteiden, välineiden ja pintojen puhtauden valvonta
  • työtapojen valvonta
  • raaka-aineiden tuoreuden ja tuotteiden ulkoisen laadun valvonta
  • merkintöjen valvontaa
  • kypsennys-, jäähdytys-, säilytys- ja kuumennuslämpötilojen valvonta
  • näytteiden tutkiminen

Omavalvontasuunnitelma

Yrityksen on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma on aina yrityskohtainen.

Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelmaa tulee täydentää tai muuttaa, jos suunnitelma ei ole riittävä terveysvaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi, suunnitelman saattamiseksi elintarvikemääräysten mukaiseksi taikka muutoin omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseen: https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/omavalvonta/

Viranomaiset valvovat omavalvontasuunnitelman toteuttamista.