Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu

Vesienhoito

Siilinjärven kunnan pinta-alasta on 21,6 % vettä, mikä on hieman enemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Siilinjärvellä on 126 järveä, joita koskevaa tietoa löytyy Järviwikistä ja vesikartasta. Siilinjärven alueella on laajoja pohjavesialueita.

Vuoden 2005 alussa voimaan astunut vesienhoitolaki (1.4.2011 alkaen laki vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä) uudisti vesien suojelun ja hoidon. Lain tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene ja että niiden tila olisi vähintään hyvä vuoteen 2015 mennessä.

Vesistöjen valuma-alueiden perusteella määritellyille vesienhoitoalueille on laadittu hoitosuunnitelmat. Siilinjärven vesistöt ovat osa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka hoitoa koskevan suunnitelman valtioneuvosto hyväksyi 5.12.2015.

Järviwiki

Järwiviki on viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä rakennettu ja julkaistu Suomen järvien verkkopalvelu. Verkkopalvelussa on perustiedot Siilinjärven kunnan alueella sijaitsevista yli 1 hehtaarin kokoisista järvistä.