Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Viemäriverkostoon liittäminen

Viemäriverkostoon liittäminen

Siilinjärven kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta-alueet hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Toiminta-alueita on laajennettu myöhemmin. Kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien viemäriverkostojen toiminta-alueet ovat nähtävissä oheisessa kartassa. Kartassa on esitetty myös Siilinjärven kunnan alueen tilastolliset taajamat.

Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää viemäriin, jos
- jätevesien puhdistuslaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai
- kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Poikkeustapauksessa viemäriin liittämisvelvollisuudesta voidaan hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos kiinteistöä ei ole liitetty vesijohtoverkostoon, tulee samalla hakea vapautusta vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta. Hakemus pyydetään tekemään oheisella lomakkeella (täydennettävä pdf-tiedosto, jonka voi tallentaa omalle koneelle. Huomioi, ettet kirjoita kenttään tekstiä enemmän kuin kentässä on näkyvissä).

Hakemukseen on liitettävä selvitys tai suunnitelma kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä asemapiirros, josta ilmenee jätevesien käsittelyjärjestelmän sijainti sekä puhdistetun jäteveden purkukohta.

Hakemus liitteineen voidaan lähettää sähköpostilla osoitteella ymparistonsuojelu(at)siilinjarvi.fi tai postitse Siilinjärven kunta, Ympäristönsuojelu, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Vesihuoltolain mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta viemäriverkostoon on myönnettävä, jos:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian-mukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja
  • kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen edellyttää, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Verkostoon liittäminen

Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos

Liittymissopimus
toimistosihteeri
Pille Somer
puh. 044 740 1505
pille.somer(at)siilinjarvi.fi

Vesiosuuskunnat

Lisätietoa

Siilinjärven kunta, verkostojen rakentaminen
maanrakennusmestari
Mikko Paldanius
puh. 044 740 1518
mikko.paldanius(at)siilinjarvi.fi

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, verkostoon liittäminen ja liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422
matti.nousiainen(at)siilinjarvi.fi