Ruoppaus

Järvien mataluus ja rehevöityminen voivat aiheuttaa tarpeen syventää rantaa, poistaa rannasta kasvillisuutta ja rakentaa uimaranta tai laituri. Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei 3 luvun 2 §:n (vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää muuttava hanke) tai 3 luvun 3 §:n (aina luvanvaraiset hankkeet) nojalla edellytä lupaa eikä työn suorittamisesta aiheudu omistajalle huomattavaa haittaa tai ympäristönsuojelulain 5.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella.

Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilain mukainen lupa Itä-Suomen aluehallintovirastosta, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3. Lisäksi kaikista koneellisesti tehtävistä, myös alle 500 m3:n ruoppauksista, on ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen työhön ryhtymistä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ns. vähäisistä toimista, kuten esimerkiksi kivien tai muiden esteiden raivaamisesta lihasvoimin. Myös vesialueen omistajalle on ilmoitettava ruoppauksesta vähintään 30 vrk ennen toimenpiteen suorittamista.

Ruoppausilmoituksessa on esitettävä kartta ruoppausmassojen sijoittamispaikasta. Sijoittamispaikka on suunniteltava huolellisesti, sillä massoja ei pääasiassa saa sijoittaa vesialueelle. Maalle sijoitettaessa on huomioitava, ettei vesi korkeimmankaan veden aikana saavuta massoja. Tarvittaessa massat on kuljetettava muualle sijoitettavaksi.

Huom!

  • Vesijättö on vesialuetta. Massoja ei saa sijoittaa niin, että vesialue muuttuu maa-alueeksi.
  • Ruoppausmassojen sijoittamiseen toisen maalle on saatava maa-alueen omistajan suostumus. Suostumus tulee liittää ilmoitukseen.
  • Ilmoitukseen on hyvä liittää naapureiden ja vesialueen omistajan suostumus.
  • Imuruoppausmassat ovat hyvin vetisiä ja niiden sijoittaminen edellyttää usein järjestelyjä, joilla valumia vesistöön voidaan ehkäistä.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Savon ELY-keskus
Ilkka Maksimainen, puh. 0295 026 823
Tuulikki Miettinen, puh. 0295 026 828
Auli Heikkinen, puh. 0295 026 786
Eeva Könönen, puh. 0295 026 818
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi