Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Jos kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston toiminta-alueella, tulee kiinteistön jätevesien käsittely järjestää liittämällä kiinteistö viemäriverkostoon. Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittelyvaatimuksista säädetään 3.4.2017 voimaan astuneissa ympäristönsuojelulain muutoksessa ja jätevesiasetuksessa.  Nämä perustason puhdistusvaatimukset koskevat uudisrakentamista sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevaa rakennuslupaa edellyttävää korjaus- ja muutostyötä (peruskorjaus). Perustason puhdistusvaatimukset koskevat myös vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa lupaa edellyttävää korjaus- tai muutostyötä, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan.

Pohjavesialueilla ja enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä (järvi, lampi, joki, puro (kts. vesilaki 1:3 §)) olevalla alueella ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Vaatimuksia ei sovelleta sellaisiin kiinteistöihin, joilla vakituisesti asuva haltija tai haltijat olivat 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta. Edellytyksenä on, ettei kiinteistön talousjätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisten vaaraa ja että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen. 

Jätevesien käsittelyvaatimusten toteuttamiseen voidaan myöntää poikkeus, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen huomattavan vähäistä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon

 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella; 
 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
 3)  kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kohtuuttomuusperusteista poikkeusta jätevesien käsittelyvaatimuksista on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeus myönnetään määräaikaisena, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivustolta on tietoa jätevesien käsittelymenetelmistä ja niiden toimivuudesta. Salaojakeskuksen julkaisussa tarkastellaan jäteveden maaperäkäsittelyä.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai muuttamisesta on tehtävä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle toimenpideilmoitus, pohjavesialueilla  on oltava maankäyttö- ja rakennuslain 126a §:n mukainen toimenpidelupa. Vanhan maapuhdistamon maa-ainekset voidaan yleensä jättää paikalleen maaperään. Ylöskaivetut maamassat voidaan kompostoituna tai kalkittuna käyttää maanparannusaineena tai ne voidaan viedä kaatopaikalle.

Perustason puhdistusvaatimukset

Talousjätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee

- orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %
- kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja
- kokonaistypen osalta vähintään 30 %

verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.