Maa-aineslupa

Siilinjärvellä luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää viranomaislautakunta. Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, korkeintaan kymmeneksi vuodeksi. Maa-aineslain mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ottamisesta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemukseen on liitettävä suunnitelma ainesten ottamisesta, kaivannaisjätteiden jätehuollosta, alueen jälkihoidosta ja myöhemmästä käytöstä. Jos hankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, on lupahakemukseen liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lautakunnassa vireillä olevien maa-aineslupahakemusten nähtävillä olosta ja maa-ainesluvan antamisesta julkaistaan kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään maksu.

Jos maa-aineksen ottamiseen liittyy kiven louhintaa, saattaa toiminta edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

  • Lupahakemus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena
  • Ottamissuunnitelma toimitetaan neljänä kappaleena