Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Jätehuollon valvonta » Saostus- ja umpikaivojäte

Saostus- ja umpikaivojäte

Kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat saostuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Saostuskaivot on tyhjennettävä viimeistään silloin, kun lietepatja ensimmäisessä kaivossa on kaivosta lähtevän T-putken alareunassa. Tämä estää kiintoaineen joutumisen saostuskaivoista maasuodattimeen tai maaimeyttämöön. Jätevesisäiliöt (umpikaivot) on tyhjennettävä tarvittaessa.

Saostus- ja umpikaivojätteen ammattimaiseen keräämiseen ja kuljettamiseen tarvitaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan jätehuoltorekisteriin merkityiltä urakoitsijoilta. Jätteen vastaanottopaikalla on oltava ympäristölupa tai sillä on oltava riittävät edellytykset huolehtia jätteestä. Siilinjärvellä saostuskaivo- ja umpikaivojäte on ensisijaisesti toimitettava Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle.


Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen tyhjentämisestä ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös saostus- ja umpikaivojätteen kuljettajien on pidettävä kirjaa jätteiden noutopaikoista sekä käsittely- ja sijoituspaikoista.

Yhteystiedot

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo
Jysänkoskenniementie 180
puh. 017 461 6101

Hakemukset jätehuoltotiedostoon 
Pohjois-Savon ELY-keskus
Lea Koponen, puh. 0295 026 812
Juha Perho, puh. 0295 026 836

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoa

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422


etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi