Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista, perheen omien voimavarojen vahvistamista sekä opastamista mm. lasten ja kodinhoidossa. Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi:

  • raskaus ja synnytys
  • vanhemman väsymys ja uupumus
  • muu äkillinen tai erityinen tuen tarve, jonka johdosta perhe tarvitsee tukea arjen toimintakyvyn ylläpitoon

Lapsiperheiden kotiapua on mahdollista saada tilapäisenä sekä säännöllisenä ja suunnitelmallisena palveluna:

Tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää yksittäisestä käyntikerrasta enintään kolmen kuukauden palvelujaksoon. Palvelua järjestettäessä tehdään asiakkaan kanssa tarpeellisessa laajuudessa laadittava palvelusuunnitelma, jota arvioidaan ennen palvelujakson päättymistä. Tilapäisen kotipalvelun tavoitteena on ennaltaehkäisevä vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen, perheen omien voimavarojen vahvistaminen sekä opastaminen mm. lasten- ja kodinhoidossa.

Kotipalvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, kun palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarpeen kestoksi arvioidaan yli kolme kuukautta. Vaikka kyseessä on pidempiaikainen palveluntarve, on kotipalvelun työskentely kuitenkin luonteeltaan aina määrämittaista. Säännöllisen ja jatkuvan palvelun tarpeesta on kysymys silloin, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, tukea lasten hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyen eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea. Säännöllisen ja jatkuvan kotipalvelun järjestäminen perustuu lähtökohtaisesti asiakkaalle laadittuun sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin tai asiakassuunnitelmaan.

Kotipalvelun hakemukset ottaa vastaan ja käsittelee lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaaja. Palveluntarve arvioidaan puhelimitse tai asioimiskäynnillä (tilapäinen kotipalvelu) ja tarvittaessa laaditaan sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi (säännöllinen tai jatkuva palvelun tarve).

Palvelun tarvetta arvioitaessa palveluohjaajan on hyvä tietää ainakin seuraavista asioista:

  • Perheen tilanne: minkä ikäisiä lapsia perheessä on, ovatko vanhemmat kotona vai työelämässä? Oleelliset lasten ja vanhempien terveyteen ja vointiin sekä arjen sujumiseen liittyvät asiat.
  • Kotipalvelun hakemisen syy: mitä kuormitusta perheenne tilanteeseen liittyy tällä hetkellä? Oletteko saaneet tai hakeneet apua muiden palveluiden kautta?
  • Perheen omat tukiverkostot: mitä tukiverkostoja perheellä itsellään on (esimerkiksi isovanhemmat, muut sukulaiset tai aikuiset) ja missä määrin heistä on apua?
  • Kotipalvelun sisältö ja määrä: millaista ja minkä verran apua toivotte saavanne kotipalvelun kautta? Onko tuen tarve nähdäksenne kiireellinen ja miksi?
  • Muut sellaiset asiat, jotka on syytä huomioida kotipalvelua järjestettäessä (esim. lasten tai aikuisten erityistarpeet)?

Perheiden avun tarvetta arvioidaan työskentelyn alkaessa ja sen kuluessa. Teemme perheen luvalla yhteistyötä mm. äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa.

Kotipalvelusta peritään käyntimaksu (tilapäinen kotipalvelu) tai asiakkaan bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvä kuukausimaksu (säännöllinen ja jatkuva palvelu). Perustellusta syystä asiakasmaksuun voi hakea huojennusta/vapautusta sosiaalilautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella (hakemus sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin). Hakemus postitetaan osoitteella:
Siilinjärven kunta
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
PL 5
71801 Siilinjärvi

Yhteyttä voi tarvittaessa ottaa myös puhelimitse lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaus ja kotipalvelu

Maanantaina klo 12.00 - 14.00 ja tiistai-perjantai klo 9.00 - 11.00 puh. 044 740 1886

Muina aikoina palveluohjaukseen voi jättää soittopyynnön.