Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Lastensuojelu » Huoli lapsesta - ilmoitus lastensuojeluun

Huoli lapsesta - ilmoitus lastensuojeluun

Vanhemmat, sukulaiset, naapurit ja ystävät tai muu lapsen tilanteesta huolissaan oleva taho voi ottaa yhteyttä Siilinjärven kunnan lastensuojelun päivystyspuhelimeen, jos huomaa lapsen olevan avun tarpeessa. Myös lapsi tai nuori  itse voi otttaa yhteyttä. Lastensuojeluhakemus kirjataan, kun lapsi tai perhe itse haluaa tilanteeseensa apua lastensuojelusta.

Yhdessä työntekijän kanssa on mahdollista pohtia lapsen ja perheen tilannetta, tuen tarpeita ja auttamisen mahdollisuuksia. Tämä keskustelu voi jo joissain tilanteissa olla itsessään riittävä apu tai johtaa ohjautumiseen jonkin toisen palvelun piiriin. Tämän keskustelun perusteella yhteydenottaja voi myös tehdä lastensuojeluhakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen voi yksityishenkilö tehdä myös nimettömänä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla on lastensuojelulaissa § 25 säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lapsista, joiden lastensuojelun tarve on aiheellista selvittää. Virallistaho ei voi tehdä lastensuojeluilmoitusta nimettömänä. Myös virallistahoilla on mahdollisuus olla yhteydessä Siilinjärven kunnan lastensuojelun päivystysnumeroon ja konsultoida lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Viranomainen voi olla yhteydessä lastensuojelullisesta huolesta yhdessä perheen kanssa, jolloin huolesta kirjataan pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä viranomaisen tulisi ilmoittaa tekemästään lastensuojeluilmoituksesta perheelle. Ilmoitusvelvollisilta vaaditaan suullisen yhteydenoton lisäksi kirjallista lastensuojeluilmoitusta. Sen voi toimittaa faksilla tai postitse.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä tilanteissa, joissa on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulee siis tehdä tilanteissa, joissa ilmoittajalla on varmaa tietoa esimerkiksi tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, vakavasti mielenterveyden häiriöstä tai vapausrangaistuksesta. Pelkkä päihteidenkäytön epäily ei riitä ennakollisen ilmoituksen tekemiseen.

Lastensuojeluilmoitus

Siilinjärven kunnan lastensuojelun päivystys:


lastensuojelun konsultaatio, lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset sekä pyynnöt lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseksi

arkisin klo 8.00-15.30
puh. 044 740 1618

muuna aikana
puh. 112

Lastensuojelulaki

Lastensuojelun käsikirja