Maksun suuruus ja tulorajat

1.1.2018 alkaen

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentti 

Laskennallinen
perhekoko

Tuloraja
€/kuukausi

Maksuprosentti
%

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle 

2

2050 €

10,7

 4762 €

3

2646 €

10,7

 5358 €

4

3003 €

10,7

 5715 €
5 3361 € 10,7  6072 €

6

3718 € 10,7  6429 €

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa suhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Ylin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 290 euroa, joka peritään perheen nuorimmasta lapsesta ja alin tulojen mukaan lasta kohden perittävä maksu on 27 euroa. Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan maksu on enintään 50% perheen nuorimman lapsen maksusta, maksimissaan 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (pienin perittävä maksu 27 €).

Arvio asiakasmaksusta

Maksulaskurin avulla saat arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 1.1.2018 alkaen