Siilinjärvi » Koulut ja opetus » Perusopetus » Oppilasarviointi

Oppilasarviointi

Oppilaan arvioinnin periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan Siilinjärven koululautakunnan 15.6.2005 hyväksymässä perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua. 

Arviointi on jatkuvaa ja tavoitteellista. Arviointipalautetta annettaessa otetaan huomioon palautteen merkitys oppimisprosessissa. Arviointipalaute kohdistuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. 

Arviointi on yksilöllistä ja totuudenmukaista sekä perustuu monipuoliseen näyttöön. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 

Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin. 

Arviointikeskusteluja käydään johtokunnan päätöksen mukaisesti:
1. - 2. lk.  1 arviointikeskustelu
3. - 6. lk.  1 arviointikeskustelu
7. - 9. lk.  1 arviointikeskustelu.
Arviointikeskustelu voi korvata väliarvioinnin luokilla 1. - 6. Johtokunta päättää arviointikeskustelujen tarkemman aikataulun. 

Arviointikeskustelu on kodin ja koulun yhteistyön muoto.  Keskustelussa oppilaalla on mahdollisuus arvioida itseään oppijana ja työyhteisönsä jäsenenä. Arviointikeskustelun tavoitteena on käsitellä oppilaan oppimisprosessia, esimerkiksi oppimista, opiskelutekniikkaa, työntekoa ja vastuullisuutta. Tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua myönteisessä ja kannustavassa hengessä.  

Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arviointi tapahtuu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Oppilaalle, jolla on yksilölliset oppimäärät, voidaan antaa sanallinen arviointi kaikilla vuosiluokilla. 

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimaan oppimisen taitojen arviointia. Tavoitteena on, että oppilas oppii arvostamaan omaa työtään. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Tarvittaessa työskentely voidaan arvioida myös erikseen. 

1. - 3. luokilla työskentely arvioidaan sanallisessa arvioinnissa omana osa-alueenaan. 4. luokasta lähtien työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arviointiin. 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun arvopohja ja kasvatukselle asetut tavoitteet. Oppilasta arvioidaan oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 

Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea itsetuntemuksen kasvua ja kehittää opiskelutaitoja. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat.  

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi, tuntijaon nivelkohtaan, oppilaan arvioinnin tueksi. Hyvän osaamisen kuvaus kohdistuu oppiaineiden tietoihin ja taitoihin. 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta määrittelee kansallisen tason, joka sellaisenaan toimii arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon oppiaineen kriteereiden sisältämät työskentelytaidot.