Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Siilinjärven kunnan teknisten palvelujen Toivalan ja Tynnörisen suljettujen maankaatopaikkojen tarkkailumääräysten muuttaminen

25.04.2018 | Siilinjärven kunnan teknisten palvelujen Toivalan ja Tynnörisen suljettujen maankaatopaikkojen tarkkailumääräysten muuttaminen

Päätösten antaminen

Antopäivämäärä 26.4.2018

Asia 
Siilinjärven ympäristönsuojelutarkastaja on päätöksillään 24.4.2018 (§:t 2 ja 3) hyväksynyt Siilinjärven kunnan teknisten palvelujen hakemuksen suljettujen Toivalan ja Tynnörisen maankaatopaikkojen pintavesien tarkkailumääräysten muuttamisesta.

Muutettujen tarkkailumääräysten mukaan Toivalan suljetulla maankaatopaikalla pintavesien tarkkailua tehdään kerran vuodessa yhdestä tarkkailupisteestä (aikaisemmin kaksi kertaa vuodessa kahdesta tarkkailupisteestä) ja Tynnörisen maankaatopaikalla kerran vuodessa kahdesta tarkkailupisteestä (aikaisemmin kaksi kertaa vuodessa).

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristönsuojelutarkastajan päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 26.4. – 28.5.2018 Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku 
Päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kirjallisesti Siilinjärven viranomaislautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon pätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
 
Oikaisuvaatimusaika ja oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimusta koskeva kirjelmä tulee toimittaa Siilinjärven viranomaislautakunnalle (postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi, sähköpostiosoite
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi, puhelin 017 401 111). Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika päättyy 28.5.2018 klo 15.45.

Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja