Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Ollikkalan tilan eläinsuojatoiminnan laajentamisen ympäristölupahakemus

18.10.2017 | Ollikkalan tilan eläinsuojatoiminnan laajentamisen ympäristölupahakemus

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija  
Jussi Ollikainen, Y-tunnus 2539230-3
Ollikkalantien 20
71820 Pöljä

Yhteyshenkilö: Jussi Ollikainen, puhelin 040 570 4568

Kuvaus toiminnasta ja toiminnan sijoittamispaikka
Jussi Ollikaisen lypsykarjanavetta on Pöljällä, tilalla Ollikkala 749-412-54-15, osoitteessa Ollikkalantie 20. Ympäristölupaa haetaan navettatoiminnan laajentamiselle. Lupaa haetaan 75 lypsylehmälle, 29 hieholle, 42 vasikalle ja 1 sonnille. Nykyisessä navetassa on lietelantajärjestelmä, navetta muutetaan kuivalantajärjestelmälle ja siellä ovat hiehot. Nykyisessä kylmäpihatossa on kuivalantajärjestelmä, uudessa pihatossa on lietelantajärjestelmä. Ti-lalla on nykyisin 500 m3:n ja 530 m3:n betoniset, katetut lietesäiliöt. Tilalle rakennetaan uusi 2 500 m3 kattamaton lietesäiliö.

Lannan levitykseen on käytettävissä omaa peltoa ja vuokrapeltoa. Lypsylehmiä ja hiehoja laidunnetaan navetan ympärillä olevilla peltoalueilla. Tilalla on sopimus luonnonmukaisesta kasvintuotannossa. Tavoitteena on, että maidontuotanto voidaan jatkossa siirtää luomutuotantoon. 

Hakemuksessa esitetty arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
Suurin toiminnasta syntyvä ympäristövaikutus on mahdolliset hajuhaitat lannan levityksen ja sekoituksen yhteydessä. Kaikki lanta levitetään nitraattiasetuksen mukaisesti.

Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille 16.10.2017 ja sitä on täydennetty 17.10.2017 (asianumero 556/2017).

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon ja muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.  Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 20.11.2017 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite Kasurilantie 1
Puhelin  017 401 111
Telekopio 017 401 132
Sähköpostiosoite    ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika 8.00 - 15.45 

Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.10. - 20.11.2017 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 18.10. - 21.11.2017.

Arja Saarelainen
(allekirjoitettu koneellisesti)
ympäristönsuojelupäällikkö

Liitteet Sijaintikartta