Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Työsuojeluvaltuutettujen valinta Siilinjärven kunnassa kaudelle 1.1.2018–31.12.2021

26.09.2017 | Työsuojeluvaltuutettujen valinta Siilinjärven kunnassa kaudelle 1.1.2018–31.12.2021

Tämä ilmoitus lähetetään sähköpostilla Siilinjärven kunnan henkilöstölle, julkaistaan Intrassa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla. Esimiehiä pyydetään tiedottamaan asiasta henkilöstölle, joilla ei ole sähköpostia. 

Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation jäsenten valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen.

Työnantaja sekä henkilöstöä edustavat JHL, Juko, Juko/lääkärit, Jyty, SuPer sekä Tehy ovat sopineet seuraavaa:

1. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävät ja lukumäärä

Työsuojeluvaltuutettu toimii yhteistyössä työnantajan kanssa kehittäen työsuojelua ja työhyvinvointia. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on aktiivisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työhyvinvointia, työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.
 
Siilinjärven kuntaan valitaan viisi työsuojeluvaltuutettua sekä varavaltuutetut seuraavan jaon mukaisesti:

1. Sivistyspalvelut pois lukien varhaiskasvatus:  
valitaan yksi työsuojeluvaltuutettu sekä 1. ja 2. varavaltuutettu

2. Varhaiskasvatus sekä perhe- ja aikuispalvelut (sote)
valitaan yksi työsuojeluvaltuutettu sekä 1. ja 2. varavaltuutettu

3. Tekniset palvelut ja talous- ja tukipalvelut
valitaan yksi työsuojeluvaltuutettu ja 1. ja 2. varavaltuutettu

4. Hoiva- ja vanhuspalvelu, hallinto- ja toimistopalvelut (sote) sekä konserni- ja maankäyttöpalvelut
valitaan työsuojeluvaltuutettu sekä 1. ja 2. varavaltuutettu

5. Terveyspalvelut
valitaan työsuojeluvaltuutettu sekä 1. ja 2. varavaltuutettu

Toimihenkilöille ei valita omaa edustajaa, vaan em. viisi työsuojeluvaltuutettua edustavat omalla alueellaan sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä.


2. Henkilöstöluettelon nähtävilläpito

Työnantaja on laatinut henkilöstöluettelon kaikista Siilinjärven kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä ryhmiteltyinä siten kuin edellä on esitetty työsuojeluvaltuutettujen vastuualueiden jako. Luettelo on samalla luettelo äänioikeutetuista ja on nähtävänä 23.10.2017 klo 9.00 alkaen Siilinjärven kunnantalolla, 1. kerroksessa kirjaamossa arkistonhoitajan huoneessa (127).


3. Vaalitoimikunta

Vaalitoimikuntaan kuuluvat Päivi Heikkinen (Jyty), Anne Marja Holopainen (Tehy), Anne Marin (Super), Riikka Runtti (Juko, lääkärit), Merja Viinikainen (JHL),  Sutinen Pekka (Juko) sekä työhyvinvointisuunnittelija Anne Lankinen 
      
4. Ehdokasasettelu ja valinta

Ehdokkaiden nimet on ilmoitettava vaalitoimikunnan sihteerille (Anne Lankinen) pe 10.11.2017 klo 14.00 mennessä ja samalla toimitettava ehdokkaan suostumuslomake.
Jos tehtäviin asettuneita ehdokkaita ei ilmene enempää kuin avoinna olevia paikkoja eikä muistutusajan sisällä tule lisää ehdokkaita kirjallisesti vaalitoimikunnalle, äänestys käy tarpeettomaksi, ja ehdolla olevat henkilöt ovat tuleet valituiksi kyseisiin tehtäviin. Vaalit järjestetään vain niistä tehtävistä, missä ehdokkaita on useampia.

5. Varsinainen vaalitoimitus pidetään marraskuun viimeisellä viikolla, 27-28.11.2017

Vaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin lipuin. Vaalipaikoista tiedotetaan varsinaisen vaalin toteutuessa viimeistään viikkoa ennen vaalia.
Vaalipaikoilla on äänestyslippuja varten vaaliuurna. Äänestysmahdollisuus järjestetään siten, että vaalisalaisuus säilyy. Vaalipaikalla on vaalitoimikunnan vahvistama ehdokasluettelo. Äänestyspaikalla ei saa mainostaa ehdokkaita. Ensimmäinen äänestäjä varmentaa, että uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa.

6. Äänestyslippujen hyväksyminen

Vaalitoimikunnan on ratkaistava epäselvissä tapauksissa äänestyslipun hyväksyminen. Pääsääntönä on tällöin pidettävä äänestyslipun selvyyttä. Jos siitä saadaan kiistatta selville ehdokkaana olevan henkilön nimi, lippu on hyväksyttävä. Mikäli ehdokkaan henkilöllisyys ei käy kiistatta ilmi, hylätään vain se osa äänestyslipusta, josta on epäselvyyttä.

7. Vaalien tulos ja pöytäkirja

Vaalitoimikunta avaa uurnan, laskee äänestystulokset sekä tekee vaalista pöytäkirjan ja vahvistaa sen nimikirjoituksillaan. Eniten ääniä kunkin toimialueen valtuutetun vaaleissa saanut nimitetään työsuojeluvaltuutetuksi. Toiseksi eniten ääniä saanut valitaan ensimmäiseksi varavaltuutetuksi ja edelleen kolmanneksi eniten ääniä saanut toiseksi varavaltuutetuksi. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalin tulos arvalla. Vaalipöytäkirja asetetaan työpaikalle nähtäväksi.


Työsuojeluvaalien vaalitoimikunnan puolesta
vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pekka Sutinen

sihteeri, työhyvinvointisuunnittelija Anne Lankinen