Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Yksitytiset palveluntuottajat

Yksityiset palveluntuottajat

Yksityiset sosiaalihuollon palvelut hoiva- ja vanhuspalveluissa

Ilmoittautumismenettely ja palvelujen arvonlisäveroton myynti


Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja sen nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1053/2011) tulivat voimaan 1.10.2011. Ennen toiminnan aloittamista yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajan tulee rekisteröityä palvelusta riippuen joko Aluehallintoviraston, Valviran tai kunnan palveluntuottajien rekisteriin.
Yksityiset sosiaalipalvelut jaetaan luvanvaraisiin ja ilmoituksenvaraisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ilmoituksenvaraisiin tukipalveluihin. Näiden palvelujen rekisteröityminen tapahtuu kolmella eri tavalla seuraavasti:

1) Ilmoituksenvaraista on sellainen yksityinen sosiaalipalvelu, joka ei ole ympärivuorokautista palvelua.

1. a) Mikäli yritys tarjoaa ilmoituksenvaraisia kotipalvelujen tukipalveluja, on kyseessä kunnan omaan rekisteriin merkittävä palvelu. Niiden valvonnasta kunnalla on pääasiallinen valvontavastuu. Tällaisia kotipalvelujen tukipalveluja tai näihin rinnastettavia palveluja ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista (esimerkiksi niin sanotut kauppakassipalvelut). Tällöin toimivaltasäännön mukaisesti kunnan viranhaltija käy läpi  palveluntuottajan ilmoituksen liitteineen ja varmistaa asiakirjojen asianmukaisuuden. Uusi palveluntuottaja merkitään kunnan ylläpitämään Yksityisten tukipalveluyritysten rekisteriin ja ilmoitetaan rekisteriin merkitsemisestä yrittäjälle kirjeellä.   
 
1. b) Mikäli yritys tarjoaa ilmoituksenvaraisiin sosiaalihuollon palveluihin sisältyvänä myös terveydenhoidollisia toimenpiteitä (esimerkiksi kotihoidon palveluissa verenpaineen mittaus, lääkkeiden ottamisesta huolehtiminen) on kyseessä Aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoituksenvarainen rekisteröitävä palvelu.  Tällöin kunnan toimivaltasäännön mukaisesti viranhaltija laatii palveluntuottajan ilmoitukseen oman lausuntonsa ja toimittaa ilmoituksen lausuntoineen ja liitteineen edelleen Aluehallintovirastolle. Lausunnosta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt vaatimukset. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi. Rekisteröivä viranomainen on siis kunkin alueen aluehallintovirasto.

2) Luvanvaraista on sellainen yksityinen sosiaalipalvelu, jota palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokautisesti. Tällaisen palveluntuottajan on saatava lupaviranomaiselta lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttumista.  Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. Lupa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Siilinjärven kunnan alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksen Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta. Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta. Tietoa luvanvaraisesta toiminnasta sekä luvanhakumenettelystä saa Aluehallintoviraston sivuilta.

3) Mikäli yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, tulee sen tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Palveluntuottajan tulee selkeästi ilmoittaa, koskeeko jätetty ilmoitus tukipalvelujen rekisteröintiä kunnassa, Aluehallintovirastolle toimitettavaa ilmoitusta täydennettynä kunnan lausunnolla vai molempia samanaikaisesti.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja muutoksesta tehdään lomakkeella: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Lomakkeita saa sähköisesti osoitteesta 
https://www.yrityssuomi.fi/lomake

HUOM! Kotipalvelun tukipalvelut ilmoitetaan lomakkeen sivulla 5 kohdassa Muut rekisteröitävät palvelut ja lomakkeen sivulla 6 kohtaan 17 voi kirjoittaa tarkemmin tukipalvelujen sisällöstä.Siilinjärvellä ilmoitus liitteineen tulee toimittaa

Postitse:
Siilinjärven kunta / Sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjaamo
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI

Sähköpostitse:
kirjaamo(at)siilinjarvi.fi
Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti:
 ”Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”
 
Ilmoitukseen liitettävät liitteet:
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

1. Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
2. Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
3. Toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
4. Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennös työtodistuksista)
5. Jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta (saatavissa osoitteessa: tietosuoja.fi

Toimintayksikköä koskevat liitteet:

6. Toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
7. Pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys     
8. Pelastusviranomaisen lausunto
9. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto
10. Sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle. Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Omavalvontasuunnitelma
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää, että sosiaalipalvelujen tuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelmaa julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista. Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja valvontaohjelmien edellyttämät laatuvaatimukset ja suositukset. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että palveluntuottaja arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakas-palautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Omavalvonta on palveluntuottajan omaa ennakkovalvontaa.
Omavalvontasuunnitelma on laadittava viimeistään puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta.

Ilmoitusten käsittely hoiva- ja vanhuspalveluissa
 
1. Palvelujentuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Siilinjärven kunnalle

2. Yrityksen edustaja kutsutaan tapaamiseen kunnan edustajan / edustajien kanssa

3. Mikäli kyseessä on kotipalvelujen tukipalvelut tai näihin rinnastettavat palvelut (esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut), kunnan viranhaltija käy läpi uuden palveluntuottajan ilmoituksen liitteineen ja varmistaa asiakirjojen asianmukaisuuden. Kun viranhaltija toteaa palvelun kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi, uusi palveluntuottaja merkitään kunnan ylläpitämään Yksityisten tukipalveluyritysten rekisteriin. Rekisteröinti ilmoitetaan tiedoksi yrittäjälle sähköpostitse sekä kirjeellä.

4. Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, tapaamisen jälkeen kunnan edustaja liittää lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto tekee asiasta päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

5. Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen antamiseen tarvitaan toimitilat, kunnan edustaja tekee tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen, jonka liittää ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja muiden liitteiden toimittamisesta kunnalle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Arvonlisäverottomuus
Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen (604/40/2011), joka on tullut voimaan 1.10.2010.

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja lapsiperheiden on mahdollista ostaa sosiaalihuollon palveluja ilman arvonlisäveroa. Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut voivat olla arvonlisäverottomia, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluna.

Milloin yksityinen palveluntuottaja voi myydä sosiaalipalveluja arvonlisäverottomasti?
Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi. Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

1. Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.

2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.

4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa


Lisätietoja oheisista linkeistä

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
Asetus yksityisitä sosiaalipalveluista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111053
Omavalvonta sosiaalipalveluissa, Valvira http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma, lomakkeet http://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=18852&kieli=fi
Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
Yksityiset sosiaalipalvelut, Aluehallintovirasto https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut/ilmoituksenvarainen-toiminta#.WAcn5GC7pVI
Yksityisen sosiaalihuollon luvat, Valvira http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817
Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2011/Sosiaalihuoltopalvelujen_arvonlisaverotu(17776)
Kotiin annettavat palvelut, Valvira http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-palvelut/kotiin-annettavat-palvelut
Sosiaalihuollon säädökset, Valvira http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat
Palvelusuunnitelma ja palvelusopimus http://www.elias.fi/pdf/palvelusopimus.pdf
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Valitse palstoitus

Yhteystiedot

Seija Leppänen
vs. vanhustyön asiantuntija
puh. 044 740 2818

Marja Kavilo
vs. hoito- ja vanhustyön johtaja
puh. 044 740 1957

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi