Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992).

Sosiaalipalveluista perittävä asiakasmaksu perustuu asiakkaan maksukykyyn suhteessa palvelujen käyttöön.

Kotihoidosta perittävät asiakasmaksut
Kotihoidon maksut määräytyvät käytettävien palveluiden määrän ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. Bruttotuloina huomioidaan säännölliset kuukausitulot. Tuloina ei huomioida asumistukea eikä rintamalisää.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu lasketaan tulorajojen ylittävistä osuuksista prosentteina sen mukaan, kuinka paljon kotihoidon palveluita viikon aikana käytetään.

Kotihoidon kuukausimaksu/yksin asuva henkilö
enintään 2 tuntia/vk  =   bruttotulot - 573 € x 21 %
2 - 4 tuntia/vk            =    bruttotulot - 573 € x 25 %
4 - 6 tuntia/vk            =    bruttotulot - 573 € x 29 %
6 - 8 tuntia/vk            =    bruttotulot - 573 € x 33 %
yli 8 tuntia/vk             =    bruttotulot - 573 € x 35 %

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta vuorokaudessa toteutettuihin käyntimääriin
1 käynti kerta                   12,10 €
2 käyntiä                           24,20 €
3 käyntiä tai enemmän  36,30 €

Tukipalveluista perittävät maksut
asiointikäynti                   12,10 € / kerta
saattajakäynti                  32,18 € / tunti

Päiväkeskustoiminnan asiakasmaksu on Siilinjärvellä 22,80 € / pv.

Lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksu on 49,50 €. Lyhytaikainen laitoshoitomaksu kartuttaa asiakasmaksukattoa, joka on  v. 2017  691 € v. Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu on 22,80 € /vrk vapaakortin voimassaolon ajan.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu
Asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 107 € suuruinen käyttövara v. 2017. Jos asiakas pitkäaikaishoidon aikana siirtyy hoidettavaksi esim. sairaalaan, häneltä perittävä hoitomaksu määräytyy samoin perustein.

Laitoshoidon asiakasmaksun määrittämiseksi tarvitaan tositteet, joilla todistetaan henkilökohtaisesti nettotulot:
- eläketulot (kansaneläke ja muut eläkkeet)
- takuueläke
- hoitotuki
- elinkorot
- talletusten korkotulot
- rahana maksettava syytinki
- vuokra- ja osinkotulot
- maatilatalouden tulot ja metsän tuotto
- verotuspäätös ja erittelysosa
- muut mahdolliset tulot

Silloin kun kotiin jäävän puolison tulot ovat laitoshoitoon siirtyneen tuloja pienemmät, lasketaan puolisoiden tulot yhteen ja hoitomaksuksi määritellään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista. Maksun määrittelyä varten tulee toimittaa molempien puolisoiden tulotiedot.

Laitoshoitomaksun alentamisessa voidaan käyttää harkintaa, kun huomioidaan kotiin jäävän puolison hallintaan jääneen asunnon asumiskustannuksia enintään puolen vuoden (6 kk) ajalta silloin kun laitoshoitoon siirtynyt käyttää asuntoaan esimerkiksi lomien aikana.

Yhteystiedot

Arja Puurunen
toimistosihteeri
puh. 044 740 1643

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi