SAS

SAS-työryhmä (Selvitä – Arvioi – Sijoita) on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka tekee päätöksen palvelujen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä asiakkaiden ympärivuorokautisen hoiva-asumiseen sekä perhehoitoon ja säännölliseen lyhytaikaishoitoon.  Vanhusvuokra-asuntoihin ja ryhmäkoteihin SAS työryhmä tekee asukasvalintaehdotuksen. SAS työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko.

Ensisijainen tavoite on kartoittaa avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. Ympärivuorokautisen hoiva-asumispaikan saavat lähtökohtaisesti ne asiakkaat, joilla kotona asuminen ei ole mahdollista kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta.

SAS -hakemuksen laatii asiakkaan hoidosta vastaava taho (kotihoito, palveluohjaajat, asumispalvelut, terveyskeskuksen vuodeosasto) yhdessä asiakkaan ja tai lähiomaisen/ asioidenhoitajan kanssa. 
SAS- hakemukset käsitellään SAS työryhmässä.

SAS- työryhmä käyttää hoidon tarpeen arvioinnin tukena selvityksiä asiakkaan toimintakyvystä (RAI -indeksi), terveydentilasta ja muistista (MMSE tai Cerad- testi, BDI, GDS15, MNA, päihdemittari yli 65 v. Audit). RAI toimintakykymittaristo otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana.  Lisäksi selvityksessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan sosiaalinen tilanne ja tarvittaessa pyydetään myös lääkärin arvio oikean hoito- ja asumismuodon selvittämiseksi. Lisäksi asiakkaan tulee täyttää Siilinjärven sosiaali – ja terveyslautakunnan hyväksymät ympärivuorokautisen hoiva-asumisen myöntämisedellytykset.
Paikan vapauduttua SAS työryhmä arvioi hakijoista kiireellisimmän sijoitettavan. Mikäli vapaita paikkoja ei ole, hakija jää odottamaan seuraavaa vapautuvaa oikeaa hoitomuotoa sen hetkiseen asuinpaikkaan tai väliaikaiseen hoitopaikkaan.

Jos hakijan fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen tilanne muuttuu, SAS- hakemus päivitetään ja tilannetta arvioidaan uudelleen. Mikäli henkilön toimintakyvyssä tapahtuu sijoittumisen jälkeen muutos, voidaan arvioiden perusteella tehdä uusi sijoitus hänen tarpeitaan vastaavaan asuin- / hoitopaikkaan.

Ympärivuorokautisesta hoiva-asumisesta ja säännöllisistä intervallijaksoista laaditaan kirjallinen valituskelpoinen viranhaltijapäätös.

Sas-työryhmä

Kaisa-Liisa Hyvärinen
SAS-hoitaja,
SAS-työryhmän puheenjohtaja
puh. 044 740 2829

Seija Leppänen
vs. vanhustyön asiantuntija
Luotsi

Anu Mehtonen
osastonhoitaja
Luotsi

Ann-Mari Tuovinen
vs. kotiutushoitaja
Luotsi

Merja Rautiainen
osastonhoitaja
Mummon Kammari

Sähkoposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi