Valmiit yleiskaavat

Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 25.4.2016 10 § Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaavan.
Yleiskaavaan kuuluvat Kuuslahden kyläalueet sekä Juurusveden ranta-alueet ja saaristot lukuunottamatta Jynkänniemen, Jälän, lentokentän ja Yaran alueita, jotka kuuluvat muihin yleiskaavoihin. Valtuusto jätti hyväksymättä osan suunnittelualueeseen kuuluneesta Kortteisen-rautatien-Marjomäentien-Raasiontien rajaamasta alueesta, jonka kaavoitusta jatketaan myöhemmin kaivostoiminnan vaikutusten tarkentuessa.
Yleiskaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä (17/0085/3). 
Kuulutus voimaantulosta Uutis-Jousessa 27.7.2017. Nähtävillä 27.7. -11.8.2017.


Voimaantulokuulutus 27.7.2017.
Kaavakartta yläosa 1/2 (pdf)
Kaavakartta alaosa 2/2 (pdf)
Kaavamerkinnät ja määräykset (Tulostus A4) (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liite: ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (pdf)


Kirkonkylän yleiskaava 

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan kokouksessaan 25.4.2016  §11.
Yleiskaava on voimassa niiltä osin, johon korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valitus ei kohdistu.

Kirkonkylän yleiskaava-alueeseen kuuluvat myös Harjamäen, Kasurilan ja Leppäkaarteen alueet. Yleiskaavassa osoitetaan tulevat asumisen ja työpaikkarakentamisen alueet, sekä erilaisia kehittämis- ja suojelutavoitteita. 


Kaavakartta 1 Länsiosa (pdf)
Kaavakartta 2 Itäosa (pdf)
Merkinnät ja määräykset (pdf)
Kaavakarttapienennökset (Tulostus A3) (pdf)
Merkinnät ja määräykset (Tulostus A4) (pdf) 
Kaavaselostus (pdf)

Liite1 Kajoamislupaneuvottelun muistio (pdf)
Liite2 Museoviraston lausunto muistiosta (pdf)
Liite3 Tutkimuslupa Vilholan ja Kasurilan muinaisjäännöskohteet (pdf)
Liite4 Teemakartat ja alustava pohjavesialuerajaus A3 (pdf)
Liite5 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet, taulukko A3 (pdf)

Tausta-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Asukaskyselyn raportti ja liitekartta 2015 (pdf)
Uusien asuinalueiden mitoitustaulukko (pdf) Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Rakennusinventointi (pdf)

Kevättömän-Pyylammen yleiskaava
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 28.9.2015 § 22:n kohdalla.
Kevättömän-Pyylammen alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa sovitetaan yhteen linnustonsuojelun ja rantarakentamisen sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisen tarpeet Kevättömän ympäristössä. Uusi yleiskaavaehdotus on laadittu päivittämällä kunnanvaltuuston 2013 hyväksymä ja hallinto-oikeuden kumoama kaavaehdotusaineisto nykytilanteen mukaiseksi. Yleiskaavaan kuuluvat Kevättömän ja Pyylammen vesialueet sekä näihin liittyvät ranta-alueet Kirkonkylän taajama-alueiden asemakaavoitettavia alueita lukuun ottamatta.

Tausta-aineisto:
Kevättömän kiinteistöinventoinnin raportti (pdf)
Kevättömän kiinteistinventoinnin kohdekortit (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)
Maisemaselvitys (pdf)


Voimaan tullut kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Liitteet 1-4 Maastokartta, ortoilmakuva, luonnonsuojelu- ja rajoitusalueet sekä tulvavaara-alueet (pdf)
Liite 6 Rantarakennusoikeustarkastelu (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilö: Timo Nenonen, 044 7401 410

Etelä-Siilinjärven yleiskaava
Etelä-Siilinjärven yleiskaava on ollut osittain voimassa 12.6.2014 alkaen. Voimaan tulleen kaavan ulkopuolelle jätettiin tila Limalahti RN:o 1:149, johon kohdistui valitus.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 9.10.2015 tekemällään päätöksellä kumonnut tilan Limalahti RN:o 1:149 alueelle osoitetut luo-rajaukset.
Rajaukset on poistettu kaavakartalta ja Siilinjärven kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 30.11.2015 § 202, kuuluttaa Etelä-Siilinjärven yleiskaavan tulevaksi voimaan myös Limalahden tilan osalta.


Voimaan tullut kaavakartta (pdf) 
Voimaan tullut kaavakartta Itäosa A3(pdf) 
Voimaan tullut kaavakartta Länsiosa A3 (pdf)
Kaavamerkinnät ja määräykset A3 (pdf)

Liite 1 Kaavaselostus (pdf)
Liite 2 Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen (pdf)
Liite 3 Ranta-alueiden kantatilatarkastelu (pdf)
Liite 4 Rakennusinventointikohdeluettelo (pdf)
Liitteet 5, 6 ja 7 Teemakartat (Luontokohteet, melualueet, tulvavaara) (pdf)

Tausta-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Hulevesiselvitys (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)

Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2013 yleiskaavan oikeusvaikutteisena oman kunnan alueensa osalta. Koko yleiskaava-alueeseen kuuluu Patakukkulan ja Repomäen välinen harjualue Siilinjärven Kumpusentieltä Maaningan Käärmelahteen.

Kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 2 Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen (pdf)
Liite 3 Luontoselvitysten koostekartat (pdf)
Liite 4 Kaavakartta pienennös (pdf)
Liite 4 Kaavamerkinnät (pdf)

Tausta-aineisto:
Maisemaselvitys (pdf)
Maaperä- ja pohjavesiselvityksiä
Koko harjualue 2012 (pdf)
Repomäki, 2009 (pdf)
Parkkila, 2005 (pdf)