Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava

Kehvo-Väänälänrannan alueella on vireillä rantayleiskaava. Yleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Kaavan tarkoituksena on osoittaa rantarakennuspaikat siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§). Alueen maankäyttö suunnitellaan mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen. Maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehditaan.
Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan pääasiassa uutta vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista, mikäli se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta on mahdollista. Kaava-ehdotuksessa osoitetaan yhteensä 159 uutta rantarakennuspaikkaa pääasiassa yksityisten maanomistajien maille.

Kaavaehdotus on nähtävillä 13.4. – 14.5.2018.  Paperiset asiakirjat ovat nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa, pääkirjaston ja Vuorelan kirjaston infopisteissä sekä Kuopion kaupungin pääkirjaston lehtisalissa.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset pyydämme toimittamaan 14.5.2018 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostiin: kaavoitus@siilinjarvi.fi


Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Yleiskaavaselostus ehdotus 9.4.2018  
Ehdotusvaiheen palautteen vastineet   
Kaavakartta lehti 1  
Kaavakartta lehti 2   
Kaavakartta lehti 3   
Kaavakartta lehti 4 
Kaavamerkinnät ja määräykset 
Teemakartat 3a - 3c

Tausta-aineisto (pdf):

Luontoselvitys 110118  
Luo-merkinnät ja metsät, muistio   
Liito-oravaselvitys 02122017  
Kulttuuriympäristöselvitys raportti +  
Kartta I - II ja maisemat   
Muinaisjäännösinventointi 2017  
Muinaisjäännökset työneuvottelu, muistio  
Emätilakartta  
Emätilaselvityksen mitoitustaulukko 03042018

Lisätiedot:
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410 


Toivala-Vuorela teollisuusalue, kaavatunnus 749 7552
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Korttelit 7501-7502, 7509-7519, 7522-7523 ja 7601-7606

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan Toivala-Vuorela teollisuusalueelle Sorsasaloon suunnitteilla olevalle biotuotantolaitokselle tarvittavan uuden 110 kV:n voimajohtolinjan mukaiset aluevaraukset sovittaen ne yhteen ympäröivän maankäytön kanssa. Samalla Toivala-Vuorela teollisuusalueella voimassa olevaan asemakaavaan tehdään poikkeusluvin tehtyjen maankäyttöratkaisujen mukaiset muutokset sekä tutkitaan yritysalueen rakennuspaikkojen laajennustarpeita ja – mahdollisuuksia.

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Toivala-Vuorela teollisuusalueella rajautuen pohjoisessa Vallantiehen, Valssarintiehen ja Yhdysväylään, idässä Joensuuntiehen ja metsäalueisiin, etelässä Vuorelan teollisuusalueen ja Virtasalmen asutuksen väliseen metsäalueeseen ja lännessä valtatie 5:en vieressä kulkevaan rautatiealueeseen.

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 13.4.–14.5.2018. Sähköisen aineiston lisäksi paperiset asiakirjat ovat nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa sekä Vuorelan kirjaston ja pääkirjaston info pisteissä.

Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 14.5.2018 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.


Linkit kaava-aineistoon (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaselostus 
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 
 
Taustatietoa 
Alapitkä-Sorsasalo 110 KV voimajohtohankkeen ympäristöselvitys   
Liito-oravaselvitykset 2017. Vuorela-Toivala 

Lisätiedot
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 040 740 1403LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN