Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Kaavoitustietoa » Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellisen kattava suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS).

Kunta voi neuvotella ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta.

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Jos suunnitelma on ilmeisen puutteellinen, ELY-keskuksen on viivytyksettä järjestetävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy.