Kaavoitussanastoa

Asemakaava Kunnan tietylle alueelle laatima ja hyväksymä yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma.
Katu Asemakaava-alueella kunnan rakentama ja ylläpitämä liikenneväylä.
Kerrosala Rakennuspaikalle sallittu rakennusoikeus kerrosneliömetreinä (k-m2).
Maakuntakaava Maakunnan liiton useamman kunnan alueelle laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma (ent. seutukaava).
Muistutus Kaavaehdotuksesta nähtävilläpidon aikana jätettävä kannanotto.
Osallinen Kaava-alueen maanomistaja, tai henkilö, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, tai viranomainen tai yhteisö, jonka toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osayleiskaava Kunnan osa-alueelle tai toiminnolle laatima ja hyväksymä yleiskaava.
Rantayleiskaava Ranta-alueelle pääasiassa lomarakentamisen ohjaamiseksi laadittu yleiskaava.
Rakennuskaava Vanhan rakennuslain mukainen "maalaiskunnan" kaava; entiset rakennuskaavat muuttuneet 1.1.2000 asemakaavoiksi.
Rakennuskaavatie Entisen rakennuskaavan mukainen katu.
Rakennusoikeus Rakennuspaikalle sallittu rakentamisen määrä kerrosneliömetreinä.
Rakennuspaikka Tila, määräala tai tontti, jolle voidaan rakentaa.
Ranta-asemakaava Ranta-alueelle pääasiassa lomarakentamisen ohjaamiseksi laadittu asemakaava.
Seutukaava Entisen rakennuslain mukainen useamman kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen kaava, nyk. maakuntakaava.
Tontti Asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen tonttina rekisteriin merkitty kiinteistö.
Tonttijako Asemakaavan yhteydessä tai erikseen hyväksyttävä kiinteistötoimitus.
Tonttitehokkuus Rakennusoikeuden (kerrosala) suhde rakennuspaikan pinta-alaan.
Valitus Kaavan hyväksymispäätöksestä määräaikana tehtävä perusteltu muutoksenhakuvaatimus.
Yleiskaava Kunnan laatima ja hyväksymä yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Voidaan laatia oikeusvaikutteisena tai ilman oikeusvaikutuksia.