Kaavoituksen vaiheet

Vireilletulo

Kaavan laatiminen tai muuttaminen voi tulla vireille kunnan omasta tai asukkaan, maanomistajan tai yrityksen aloitteesta.

Kaavan vireilletulosta tulee tiedottaa niin, että kaikilla, joita asia koskee, on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä (OAS). Tiedottaminen voi tapahtua esimerkiksi kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Valmistelu

Kaavan valmisteluun kuuluvat:

 • tarvittavien lähtötietojen hankkiminen
 • ratkaisuvaihtoehtojen työstäminen
 • vaihtoehtojen vaikutusten arviointi
 • valitun vaihtoehdon edelleen kehittäminen

Osallisille varataan jo valmisteluvaiheessa tilaisuus esittää kannaottoja ja arvioita. Tämä voi tapahtua asettamalla valmisteluaineisto nähtäville, esittelemällä hanketta erityisessä kaavakokouksessa tai esimerkiksi henkilökohtaisin neuvotteluin.

Kaavaehdotus

Kaavakartan ja kaavaselostuksen sisältävä kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot.

Osallisilla on mahdollisuus esittää nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksia koskevia muistutuksia.

Hyväksyminen

Mikäli kaavaehdotusta ei lausuntojen ja muistutusten johdosta ole tarpeen tarkistaa, kunnanvaltuusto voi hyväksyä sen.

Jos ehdotusta joudutaan olennaisesti tarkistamaan, se asetataan uudelleen nähtäville.

Muutoksenhaku

Yleis- tai asemakaavan hyväksymispäätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus on

 • sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosallinen)
 • kunnan jäsenellä
 • Ely-keskuksella
 • muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitolla
 • kunnalla, jonka alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan

Valituksen voi tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen (esim. ei täytä kaavan sisältövaatimuksia)

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.