Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Jätehuolto » Kuntien yhteistoiminta jätehuollossa

Kuntien jätehuoltotehtävät ja yhteistoiminta jätehuollossa

Kunnan jätehuoltotehtävät

Kunnassa hoidettavat jätehuollon tehtävät jaetaan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviin, jätehuollon järjestämisen palvelutehtäviin ja jätehuollon valvontatehtäviin.

Kunnat vastaavat asumisessa syntyvän jätteen sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän, asumisjätteeseen rinnastettavan jätteen jätehuollon järjestämisestä. Näiden jätehuollon palvelutehtävien toteuttamisesta vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy.

Jätekukon osakaskuntien yhteinen Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä eli  toimii jätelain mukaisena kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Jätelautakunta toimii 16 kunnan alueella. Jätelautakunta koordinoi kuntien yhteistyötä jätehuollossa.

Jätehuollon valvontaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Siilinjärvellä viranomaislautakunta sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Jätepoliittinen ohjelma

Jätekukon osakaskunnat ovat laatineet yhteisen jätepoliittisen ohjelman, joka on jatkoa vuoden 2011 jätepoliittiselle ohjelmalle.  Ohjelmassa esitetään kuntien yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään kunnissa vuoteen 2022.

Kunnat ovat sitoutuneet omassa toiminnassa jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätystuotteiden käyttöön. Julkisissa hankinnoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi kiertotalouden toteutumiseen. Kuntien toiminnassa ja niiden tekemissä hankinnoissa on tarkoitus ottaa huomioon entistä paremmin se, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Samoin edistetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjen ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankkimista. Kuntien käytöstä poistuville tavaroille etsitään uusiokäyttömahdollisuuksia. Ruokahävikin vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ylijäämäruoan myyntiä pyritään laajentamaan.
Kuntien jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ohjaavat myös omistamansa jäteyhtiön, Jätekukon toimintaa. Tavoitteena on kehittää asukkaille tarjottavia palveluja edelleen siten, että kierrätys ja ympäristövastuullisuus lisääntyvät. Myös jätelautakunta toteuttaa osaltaan ohjelmaa esimerkiksi seuraamalla, että asukkaat järjestävät jätehuollon asianmukaisesti.

Jätelautakunta

Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio
jatelautakunta@kuopio.fi
puh. 017 185 668
fax. 017 185 309