Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Jätehuolto » Kuntien yhteistoiminta jätehuollossa

Kuntien jätehuoltotehtävät ja yhteistoiminta jätehuollossa

Kunnan jätehuoltotehtävät

Kunnassa hoidettavat jätehuollon tehtävät jaetaan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviin, jätehuollon järjestämisen palvelutehtäviin ja jätehuollon valvontatehtäviin.

Kunnat vastaavat asumisessa syntyvän jätteen sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän, asumisjätteeseen rinnastettavan jätteen jätehuollon järjestämisestä. Näiden jätehuollon palvelutehtävien toteuttamisesta vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy.

Jätekukon osakaskuntien yhteinen Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä eli  toimii jätelain mukaisena kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Jätelautakunta toimii 17 kunnan alueella. Jätelautakunta koordinoi kuntien yhteistötä jätehuollossa.

Jätehuollon valvontaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Siilinjärvellä viranomaislautakunta sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Jätepoliittinen ohjelma

Jätekukon osakaskunnat ovat laatineet yhteisen jätepoliittisen ohjelman, joka on jatkoa vuoden 2005 kuntien jätestrategialle. Ohjelmassa esitetään kuntien yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään kunnissa vuoteen 2015.

Ohjelman visio vuoteen 2015
Materiaalitaloutta hoidetaan kestävän kehityksen mukaisesti siten, että luonnonvarojen kulutus ja ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen.

Ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoitteita vuoteen 2015 ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. Ohjelmassa keskitytään kuuteen asiakokonaisuuteen, joiden keskeisimpänä tavoitteena on kehittää kuntien jätehuoltoa siten, että toteutetaan jätelain ensisijaisuusjärjestystä, vähennetään jätehuollon haitallisia ympäristövaikutuksia, tarjotaan asukkaille riittävä jätehuollon palvelutaso ja selkeytetään edelleen toimijoiden työnjakoa ja vastuita.

Jätelautakunta

Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio
jatelautakunta@kuopio.fi
puh. 017 185 668
fax. 017 185 309