Siilinjärvi » Ollikkalan tilan eläinsuojan ympäristölupapäätöksen antaminen

19.12.2017 | Ollikkalan tilan eläinsuojan ympäristölupapäätöksen antaminen

Antopäivämäärä 21.12.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Siilinjärven kunnan viranomaislautakunta on kokouksessaan 18.12.2017 myöntänyt Jussi Ollikaiselle ympäristöluvan eläinsuojatoiminnan laajentamiselle Pöljällä tilalla Ollikkala 749-412-54-15 (osoite Ollikkalantie 20, 71820 Pöljä). Ympäristöluvassa on annettu muun muassa seuraavia määräyksiä:
- Lantavarastojen tilavuuksien tulee riittää 12 kk lannan varastointiin.
- Eläinsuojan, lantakuilujen ja lantavarastojen sekä säilörehuvarastojen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä. Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei lannan sekoituksen, tyhjennysten ja siirtojen aikana pääse tapahtumaan säiliöiden rikkoontumisia eikä vuotoja ympäristöön. Lantavarastot on tyhjennettävä vuosittain ja samalla on tarkastettava varastojen kunto.
- Laitumilla sijaitsevien kiertävien ruokintapaikkojen ja juomapaikkojen etäisyys vesistöön tulee olla vähintään 50 metriä ja ojiin vähintään 5 metriä. Ruokintapaikkojen sijaintia tulee vaihtaa siten, että maaperä niiden ympärillä ei ehdi kulua vaan pysyy kasvipeitteisenä. Laidunkierto on järjestettävä siten, että laitumet pysyvät kasvipeitteisinä. Eläinten laiduntaminen ei saa aiheuttaa pintavesien pilaantumisen vaaraa.
- Uusi 2 500 m3 lietesäiliö on tarvittaessa katettava kelluvalla tai kiinteällä katteella, mikäli lannan kuorettuminen on riittämätöntä tai lietesäiliöstä aiheutuu ennakoimattomia hajuhaittoja. Lietesäiliössä olevaa kuorettunutta pintaa ei tule tarpeettomasti rikkoa. Lannan siirrot pumppaamalla tulee tehdä lietesäiliöiden alaosaan.
- Luvan saajan tulee tiedottaa lietteen levityksen ajankohdista eläinsuojan lähialueen peltojen osalta levityksen kohteena olevien peltolohkojen naapurikiinteistöille
- Lannan levitykseen käytettävän peltopinta-alan on oltava riittävä ottaen huomioon kulloinkin eläinsuojassa olevien eläinten määrä. Ha-kemuksen mukaiselle eläinmäärälle oltava peltopinta-alaa vähintään 73 hehtaaria. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä ja levityksessä tulee noudattaa nitraattiasetuksessa (1250/2014) annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristölupapäätös ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Ympäristölupapäätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi,
puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 22.1.2018.

Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja


Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 20.12.2017 ja poistettu 23.1.2018.