Siilinjärvi » Savon Kuljetus Oy:n Konolan (749-402-2-48) maa-ainesalueen ympäristölupaan perustuvien seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen

04.04.2018 | Savon Kuljetus Oy:n Konolan (749-402-2-48) maa-ainesalueen ympäristölupaan perustuvien seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 5.4.2018

Asia 
Siilinjärven ympäristönsuojelutarkastaja II on 3.4.2018 tekemällään päätöksellä (§ 1) hyväksynyt Savon Kuljetus Oy:n suunnitelmat melun ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden mittaamista koskevista järjestelyistä. Suunnitelmat perustuvat Savon Kuljetus Oy:lle 19.9.2017 § 42 myönnettyyn ympäristölupaan (antopäivä 22.9.2017), joka koskee soran murskausta Hamulan kylällä tilalla Konola 2:48.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristönsuojelutarkastajan päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku 
Päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kirjallisesti Siilinjärven viranomaislautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
 
Oikaisuvaatimusaika ja oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimusta koskeva kirjelmä tulee toimittaa Siilinjärven viranomaislautakunnalle (postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi, sähköpostiosoite ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi, puhelin 017 401 111). Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika päättyy 4.5.2018 klo 15.45.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 4.4.2018 ja poistettu 7.5.2018.

Sijaintikartta