Siilinjärvi » Maankuljetus O. Inolan maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupahakemus

28.11.2017 | Maankuljetus O. Inolan maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupahakemus

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija  
Maankuljetus O. Inola          Y-tunnus  1990532-8
Kaupantie 41
71800 Siilinjärvi

Yhteyshenkilö:  Ossi Inola, puhelin 0500 276 764

Yhteislupahakemus: kalliokiviaineksen ottaminen, louhinta ja murskaus
Maansiirto O. Inola hakee maa-aineslain mukaista lupaa ottaa kalliokiviainesta Siilinjärven Pöljän kylässä sijaitsevalta tilalta Ilkka 749-412-47-2. Hakemus koskee myös ympäristöluvanvaraista louhintaa ja louheen murskausta. Toiminta sijoittuu alueelle, jolle on vuonna 2007 myönnetty maa-aineslupa 100 000 m3ktr ottamiseksi sekä ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen. Lupien voimassaolo päättyi lokakuussa 2017. Kallioainesta on kuitenkin louhittu vain noin 30 000 m3ktr.

Nyt vireillä olevalla yhteislupahakemuksella haetaan lupaa ottaa 50 000 m3ktr kallioainesta sekä lupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen 15 vuodeksi. Toiminnanharjoittaja hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n nojalla lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakemisen peruste
Maa-aines ottamisen luvanvaraisuudesta on säädetty maa-aineslain (555/1981) 4 §:ssä ja louhinnan ja murskauksen luvanvaraisuudesta ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1. Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä säädetään maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä.
 
Vireilletulo 
Asia on tullut vireille 27.10.2017.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon. Muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.
Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 29.12.2017 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä muistutuksen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite   PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite  Kasurilantie 1
Puhelin 017 401 111
Telekopio 017 401 132
Sähköpostiosoite      ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika  8.00 – 15.45 

Lisätietoja: ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi tai ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Ahonen, puhelin 044 740 1442, johanna.ahonen@siilinjarvi.fi

Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 30.11.2017 – 29.12.2017 Siilinjärven kunnantalolla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 29.11.2017 – 2.1.2018.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja


Liitteet Sijaintikartta