Siilinjärvi » Lemminkäinen Infra Oy:n hakemus Räimän asfalttiaseman ympäristöluvan muuttamiseksi

17.11.2017 | Lemminkäinen Infra Oy:n hakemus Räimän asfalttiaseman ympäristöluvan muuttamiseksi

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija  
Lemminkäinen Infra Oy,
PL 169
00181 Helsinki

Laitoksen yhteyshenkilöt:
Seppo Meriläinen, puhelin 040 0882375, sähköposti seppo.merilainen@lemminkainen.com
Kati Kahri, puhelin 040 3500827, sähköposti kati.kahri@lemminkainen.com
 
Ympäristölupa ja sen muuttamista koskeva hakemus
Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiasemalla (kiinteistö Akkokangas 749-414-3-123, osoite Kehvontie 393 71800) on voimassa Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 3.3.2008 myöntämä ympäristölupa. Lemminkäinen Infra Oy hakee muutosta ympäristölupaan siten, että asfalttiaseman enimmäistuotantomäärä vuodessa nousisi 110 000 tonnista 180 000 tonniin ja vuotuinen keskimääräinen tuotantomäärä 60 000 tonnis-ta 80 000 tonniin. Kierrätysasfaltin vuosittainen käsittely- ja hyödyntämismäärä nousisi 20 000 tonnista 30 000 tonniin ja enimmäisvarastointimäärä 40 000 tonnista 60 000 tonniin. Lisäksi laitokselle haetaan lupaa käyttää vaihtoehtoisena polttoaineena nestekaasua. Muutoksen myötä vuosittainen kierrätysasfaltin murskausaika voi lisääntyä noin 5-7 päivällä. Hakemuksella ei haeta muutosta voimassa olevan luvan toiminta-aikoihin.

Lemminkäinen Infra Oy hakee lupaa aloittaa toiminta hakemuksen mukaisena keväällä 2018 muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan.

Luvan hakemisen peruste
Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n nojalla.

Vireilletulo 
Muutoshakemus on tullut vireille 10.11.2017.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon ja muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.  Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 22.12.2017 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnu-mero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite   PL 5, 71801 Siilinjärvi 
 Käyntiosoite Kasurilantie 1
Puhelin 017 401 111
Telekopio  017 401 132
Sähköpostiosoite      ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika 8.00 - 15.45 

Lisätietoja: ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi tai ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Ahonen, puhelin 044 740 1442 tai ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421. 
 
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.11. - 22.12.2017 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 22.11. - 27.12.2017.


Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Kartta