Siilinjärvi » T. Maijala Oy:n Hanhimäen kallion louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupaan perustuvien seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen

13.11.2017 | T. Maijala Oy:n Hanhimäen kallion louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupaan perustuvien seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 16.11.2017

Asia
Siilinjärven ympäristönsuojelutarkastaja II on 10.11.2017 tekemällään päätöksellä (§ 6) hyväksynyt T. Maijala Oy:n suunnitelmat melun mittaamista ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden mittaamista koskevista järjestelyistä sekä suunnitelman kiinteistökatselmusten toteuttamisesta. Suunnitelmat perustuvat T. Maijalan ympäristölupaan, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Hakkaralan kylällä tiloilla Salmenranta 1:255 ja Saviniemi 1:294 (Hanhimäen kallioalue).

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristönsuojelutarkastajan päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku 
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi, puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 18.12.2017.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Sijaintikartta