Siilinjärvi » Savon Kuljetus Oy:n hakemus Pöljän kallioalueen maa-ainesluvan muuttamiseksi

21.09.2017 | Savon Kuljetus Oy:n hakemus Pöljän kallioalueen maa-ainesluvan muuttamiseksi

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 22.9.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Siilinjärven viranomaislautakunta on 19.9.2017 kokouksessa (§ 43) hylännyt Savon Kuljetus Oy:n hakemuksen maisemointisuunnitelman muuttamiseksi. Pöljän maa-ainesalueelle (tila Mattila 749-412-24-47) 9.9.2010 myönnetyn maa-aineslain mukaisen luvan 2010-3 ottamissuunnitelman tarkastamisen yhteydessä on hyväksytty alueen maisemointia koskeva suunnitelma. Maisemointi on tehtävä tämän suunnitelman mukaisesti.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- kuntalain mukaisesti taholla, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsenellä
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus (postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio, sähköpostiosoite ita-suomi.hao@oikeus.fi, puhelin  029 56 42500). Valitusaika päättyy 24.10.2017.


Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.9.2017 ja poistettu 25.10.2017.

Kartta