Siilinjärvi » Melupäästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen / Lemminkäinen Infra Oy, Räimän asfalttiasema

16.06.2017 | Melupäästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen / Lemminkäinen Infra Oy, Räimän asfalttiasema

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 19.6.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Siilinjärven viranomaislautakunta muutti kokouksessaan 20.9.2016 (§ 45) Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiaseman (Akkokangas 749-414-3-123) ympäristöluvan 1/2008 yötyömääräystä. Samalla lautakunta määräsi, että luvanhaltijan on tarkkailtava toiminnan aiheuttamaa melutasoa lähialueen kiinteistöillä ja esitettävä suunnitelma melumittausjärjestelyistä hyväksyttäväksi vähintään 1 kuukausi ennen toiminnan aloittamista.

Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut 22.5.2017 FCG Suunnittelu ja Tekniikan laatiman (päivätty 11.5.2017) Räimän asfalttiaseman melupäästöjen tarkkailusuunnitelman ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Ympäristönsuojelutarkastaja on tarkastanut suunnitelman ja tehnyt sen hyväksymisestä päätöksen.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristönsuojelutarkastajan päätös ja tarkkailusuunnitelma ovat nähtävillä muutoksenhakuajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku Tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on
- asianosaisella,
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen, oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika ja perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus tehdään Siilinjärven viranomaislautakunnalle (posti-osoite PL 5, 71801 Siilinjärvi, sähköpostiosoite ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi, puhelin 044 740 1442). Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika päättyy 19.7.2017.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja


Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.6.2017 ja poistettu 20.7.2017.