Siilinjärvi » Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemus kivenmurskaukseen Konolan tilassa

14.06.2017 | Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemus kivenmurskaukseen Konolan tilassa

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija  
Savon Kuljetus Oy, Y-tunnus 0171337-9
Suurahontien 5
70460 Kuopio

Yhteyshenkilö: Jarmo Luhtapuro, puhelin 044 7272 635, sähköposti
jarmo.luhtapuro@savonkuljetus.fi

Kuvaus toiminnasta ja toiminnan sijoittamispaikka
Savon Kuljetus Oy:llä on maa-aineslain mukainen, 23.02.2025 saakka voimassa oleva lupa maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamiseksi Hamulassa sijaitsevalta tilalta Konola 749-402-2-48. Savon Kuljetus Oy hakee nyt ympäristölupaa karkean soran murskaamiseksi kymmenen vuoden ajalle luvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen. Arvioitu murskattavan soran kokonaismäärä on 550 000 tonnia. Vuosittain murskattava määrä riippuu kiviaineksen kysynnästä, mutta on korkeintaan 150 000 tonnia. Murskaus tehdään jaksoittain siten, että vuodessa on 3-5 murskausjaksoa. Yksi jakso kestää enintään 5 viikkoa. Jakson aikana soraa murskataan maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00 ja murskeiden kuljetus tapahtuu klo 6 – 22 pääsään-töisesti arkipäivisin. Murskaamon sähkö tuotetaan aggregaatilla.

Savon Kuljetus Oy hakee lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksessa esitetyt tiedot olennaisista päästöistä
Toiminnan merkittävimmät melu- ja pölypäästöt aiheutuvat soran seulonnasta, murskauksesta ja lastauksesta. Melu- ja pölyvaikutuksia aiheuttavat myös työkoneet ja liikenne. Toiminnasta aiheutuvasta melusta on tehty laskennallinen meluselvitys, joka on hakemuksen liitteenä. Meluselvityksen mukaan toiminnasta asutukselle aiheutuva melu alittaa maa-ainesluvassa määrätyt melun raja-arvot, mikäli alueen pohjoisrintauksen päälle rakennetaan meluvalli.

Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille 5.6.2017 ja sitä on täydennetty13.6.2017 (asianumero 324/2017).

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon ja muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.  Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 14.7.2017 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite Kasurilantie 1
Puhelin 017 401 111
Telekopio 017 401 132
Sähköpostiosoite      ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi   
Virka-aika 8.00 - 15.45

Lisätietoja ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Ahonen, puhelin 044 740 1442, johanna.ahonen@siilinjarvi.fi
ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, puhelin 044 740 1421, arja.saarelainen@siilinjarvi.fi
 
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.6. - 14.7.2017 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 14.6. - 17.7.2017.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja


Liitteet: Sijaintikartta
Tiivistelmä hakemuksesta