Siilinjärvi » Tomi Toivasen maa-aineslain 16 §:n mukainen hakemus ottamissuunnitelmasta ja lupamääräyksistä poikkeamiseksi

30.05.2017 | Tomi Toivasen maa-aineslain 16 §:n mukainen hakemus ottamissuunnitelmasta ja lupamääräyksistä poikkeamiseksi

SIILINJÄRVEN KUNTA
Viranomaislautakunta
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI
puh. 044 740 1442                                     KUULUTUS

30.5.2017                                       

Maa-aineslain 16 §:n mukainen hakemus ottamissuunnitelmasta ja lupamääräyksistä poikkeamiseksi. Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen.
 
Hakija ja maanomistaja
Tomi Toivanen
Hamulantie 103
71890 Hamula
Kiinteistö
Hamula, Alapelto 1:89

Hakemus ottamissuunnitelmasta poikkeamiseksi
Hakemus koskee Siilinjärven viranomaislautakunnan 21.1.2014 (§ 2) myöntämää maa-aineslupaa nro 20130006 soran ja hiekan ottamiseksi. Luvanhaltija hakee muutosta ottamissuunnitelmaan siten, että ottamisen vaiheistus muuttuu ja ottamisalue laajenee vähäisesti aiemmin hyväksytyn alueen sisällä. Muutos lisää otettavaa määrää alle 10 prosenttia.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 31.05. - 29.6.2017 Siilinjärven ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoitteessa Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Asianosaisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta koskee, on oikeus tehdä muistutus. Myös muilla henkilöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tai mielipide on tehtävä kirjallisesti Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 29.6.2017 virka-aikana. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.

Muistutuskirjelmään on merkittävä muistutuksen tekijän nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee muistutuksen tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Muistutus on sen tekijän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Kuulutuspaikka ja -aika
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 30.5.-30.6.2017.
 
Siilinjärvellä 30.5.2017


Johanna Ahonen, ympäristönsuojelutarkastaja

Kartta